Osteomed

vienmēr rūpējas par Jūsu veselību

Pacienta tiesības un pienākumi


Katra indivīda galvenais pienākums ir rūpēties par savu veselību. Tās ir gan tiesības, gan pienākums. Latvijā pacienta tiesības aizsargā Pacientu tiesību likums. Pacientu tiesību pamatā ir tiesības uz informāciju, ārstniecību vai atteikšanos no tās, tiesības izvēlēties ārstu vai ārstniecības iestādi, tiesības uz datu aizsardzību. Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu veselības aprūpi.
Latvijā ikvienam cilvēkam neatkarīgi no vecuma, tautības vai sociālā stāvokļa ir tiesības:
• brīvi izvēlēties savu ārstu un ārstniecības iestādi profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību un traumu ārstēšanai, kā arī rehabilitācijai;
• reģistrēties pie primārās veselības aprūpes ārsta; pēc vēlēšanās (bet ne biežāk kā divas reizes gadā) mainīt savu primārās veselības aprūpes ārstu;
• saņemt kvalitatīvu, laipnu un cieņpilnu ārstēšanu un aprūpi;
saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
• saprotamā veidā iegūt no ārsta informāciju par savas slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, kā arī par citām iespējamajām ārstēšanas metodēm un prognozi;
• saņemt visa veida informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un izmaksām;
• atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas;
• uz konfidencialitāti – tiesības uz to, ka informācija par personas veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām (ir atsevišķi izņēmuma gadījumi);
• iepriekš pieteikt vizīti pie ārsta;
• nepieciešamības gadījumā saņemt nosūtījumu pie cita speciālista vai arī nosūtījumu uz slimnīcu;
• pieteikt ārsta mājas vizīti;
• iegūt informāciju par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un aizvietošanu ārsta prombūtnē — atvaļinājumu, brīvdienu, komandējumu, mācību laikā.

Līdztekus tiesībām katram pacientam ir arī noteikti pacienta pienākumi. Pacienta galvenais pienākums ir rūpēties par savu veselību. Pacienta pienākums ir aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā un sniegt ārstam visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai. Katram pacientam ir saistoši izvēlētās ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un ārstniecības personas norādījumi. Starp citiem pacienta pienākumiem viņam ir arī pienākums samaksāt par saņemtajiem pakalpojumiem, cienīt citu pacientu tiesības.

Nepilngadīgo pacientu tiesības
Ar likumu ir noteikts, ka nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība pieļaujama, ja par to ir informēts un savu piekrišanu devis viņa likumīgais pārstāvis (māte, tēvs vai cita persona, kas par tādu atzīta). Ja pacients sasniedzis 14 gadu vecumu, pietiek ar viņa paša piekrišanu, izņemot gadījumus, kad vilcināšanās apdraud paša nepilngadīgā pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt viņa paša vai tās personas, kas pārstāv pacientu, piekrišanu.

Kur vērsties pēc palīdzības

Saskaroties ar problēmām ārstniecības iestādē, ieteicams tās vispirms mēģināt risināt ar konkrēto ārstu vai ārstniecības iestādes vadītāju. Jums ir tiesības iesniegt savu sūdzību konkrētās ārstniecības iestādes vadītājam un informēt viņu par nepilnībām, raksturojot konkrēto situāciju. SIA „1. S Serviss” pacientu sūdzības izskata tās vadība. Sūdzības pieņem rakstiskā vai mutiskā veidā.