Osteomed

vienmēr rūpējas par Jūsu veselību

NO PACIENTA IEMAKSAS ATBRĪVOTĀS KATEGORIJAS

IZRAKSTS no Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”

10. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

10.1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;

10.2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi,kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

10.3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;

10.4. (svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.91);

10.5. tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;

10.6. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

10.7. pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

10.8. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 4.pielikumā minēto infekcijas slimību;

10.9. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;

10.10. personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;

10.11. visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­ jumus šo noteikumu 5. un 37.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;

10.12. visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

10.13. pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

10.14. orgānu donori;

10.15. personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;

10.16. I grupas invalīdi;

10.17. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

10.18. (zaudējis spēku ar 01.01.2012., sk. 271.punktu);

10.19. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. (Grozīts ar MK 29.07.2008. noteikumiem Nr.611; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1111; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.91; MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.692; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1041; MK 12.01.2010. noteikumiem Nr.37; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.379; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.727)